Notícies

COMPTABILITAT DE COSTOS PER L'IMPOST DE SOCIETATS

Divendres, 23 de Gener de 2015
General
COMPTABILITAT DE COSTOS PER L'IMPOST DE SOCIETATS

La reforma de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix noves obligacions no només en l'àmbit fiscal, sinó també pel que fa a la comptabilitat.

Les associacions que no estaven obligades a presentar declaració per Impost sobre Societats (IS) tenen permès portar el seu control econòmic simplement amb un registre on figuressin tots els ingressos i despeses de l'entitat.

Però amb l'entrada en vigor de la reforma fiscal, que obliga totes les entitats no lucratives sense excepció a presentar declaració per aquest impost, quedaran igualment obligades, pels exercicis començats a partir de l'1 de gener de 2015, a portar una comptabilitat oficial, coneguda també com "de doble partida".

A més, la nova normativa de l'IS menciona de forma explícita les entitats no lucratives del règim fiscal de les entitats parcialment exemptes, en el sentit que no només hauran de portar comptabilitat oficial sinó que, a més, hauran de fer-ho de forma que es pugui diferenciar l'activitat exempta de tributació i la no exempta.

Les entitats no lucratives, com qualsevol altre tipus d'organització, necessiten tenir ben controlada la seva gestió econòmica. Però sovint les persones que les dirigeixen no tenen coneixements en aquesta àrea específica.

L'Entitat haurà de fer una reflexió respecte a com obté els ingressos, i si aquests són o no exempts.

Per tal de donar una eina de gestió als membres dels Òrgans de Govern que necessitin una primera aproximació, en termes generals, en què consisteix l'impost de societats, adjuntem un full explicatiu, que podreu descàrregar clicant AQUÍ.

  Tornar