Notícies

DECLARACIÓ FISCAL DE SUBVENCIONS I OPERACIONS AMB TERCERS

Dijous, 05 de Febrer de 2015
General
DECLARACIÓ FISCAL DE SUBVENCIONS I OPERACIONS AMB TERCERS

L'Ajuntament de Lleida, i en concret la Regidoria de Participació Ciutadana, te el deure d'informar dels canvis normatius, legislatius i fiscals, que puguin afectar a les entitats i associacions de la ciutat, per a què en tinguin coneixement.

Per aquest motiu, s'informa mitjançant aquest comunicat, de la pauta generada per la nova Llei de règim fiscal del Ministeri d'Hisenda de l'Estat, per la qual, enguany com a novetat, estaran obligades a presentar aquesta declaració totes les entitats de caràcter social i les comunitats de propietaris que durant l'exercici 2014 hagin tingut operacions amb terceres persones superior a 3.005,06 € o que hagin cobrat subvencions d'Administracions públiques, sigui quin sigui el seu import.

L’Agència Tributaria posa a l’abast dels contribuents el programa d’ajuda per a confeccionar el model 347 d’operacions amb tercers.
 

L’Agència Tributaria ja ha posat a disposició dels subjectes passius el programa d’ajuda per a confeccionar el model 347.

El termini de presentació va des del 1 de febrer i fins al 2 de març de 2015.

La presentació del model s’haurà de fer de forma telemàtica, motiu pel qual caldrà disposar d'un certificat electrònic, amb excepció de les comunitats de veïns que si tenen menys de 15 registres a declarar ho podran presentar via SMS.

Les organitzacions hauran de declarar les següents operacions:

•Compres a proveïdors superiors a 3.005,06 euros.
•Vendes a clients o serveis a usuaris superiors a 3.005,06 euros (excepte les vendes corresponents aserveis exempts d'IVA pel caràcter social segons l'article 20.3 de la Llei de l'IVA).
•Subvencions cobrades per organismes públics independentment de l’import cobrat.
•Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 euros.
 

Les entitats no lucratives i les comunitats de propietaris no hauran d’incloure en el model:

1.Subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus.
2.Subministrament d’aigua que estigui destinat a l'ús i el consum comunitari.
3.Els derivats d’assegurances que tinguin per objectiu assegurar els béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.
4.Les operacions que ja hagin estat incloses en qualsevol altra declaració informativa.
 

COM OBTENIR UN CERTIFICAT PER PERSONA JURÍDICA PER A LA SIGNATURA ELECTRÒNICA:

Cada entitat certificadora té un procediment concret i fa aportar una documentació específica per atorgar un certificat digital a l'entitat, que variarà en funció de si es tracta d'un certificat en suport fitxer (només sotfware), o si és en suport targeta o dispositiu USB.

En ocasions, aquest tràmit no és gratuït, sinó que cal abonar una tarifa per l'obtenció, i cada vegada que calgui renovar-ho.

Però també hi ha formes d'obtenir el certificat de forma gratuïta. Des de l'Agència Tributària, i amb la participació de l'entitat certificadora de titularitat pública FNMT, es facilita l'obtenció del certificat de persones jurídiques a les entitats, sense que això els hi hagi de suposar cap cost econòmic.

De forma resumida, els passos que cal fer són:

Per obtenir la signatura electrònica cal un certificat del registre d’associacions que acostuma a trigar i que el president vigent que consta al registre es personi a Hisenda a buscar la signatura. L’altra opció en cas de no poder fer aquest tràmit és externalitzar-ho a un gestoria.

  Tornar