Notícies

ASPECTES LEGALS I DOCUMENTALS DELS VOLUNTARIS EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS.

Dimarts, 21 de Juliol de 2015
General
ASPECTES LEGALS I DOCUMENTALS DELS VOLUNTARIS EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS.

La relació de les persones voluntàries, amb les entitats ve reglamentada en la Carta del Voluntariat de Catalunya , que va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

Dins d'aquesta, es contempla l'Acord o compromís de voluntariat, que regula com la incorporació dels voluntaris a les organitzacions s’ha de formalitzar per escrit mitjançant el corresponent acord o compromís de voluntariat.

Aquest compromís ha tenir el següent: contingut:

- La descripció del tipus de tasca i el contingut de les funcions a desenvolupar per part del voluntari.

- El temps de dedicació i l'horari establerts.

- El fet de l'acceptació lliure i voluntària de la tasca a realitzar.

- L’enumeració dels drets i deures que corresponen a les dues parts.

- El procés de formació que es requereixi per al compliment de les seves funcions.

- La durada del compromís.

- Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

- Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.

- Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

- Les condicions i la forma de finalització del compromís i de la desvinculació per les dues parts.

Tot i que cada entitat ha de poder elaborar el seu propi full de compromís atenent el detall dels seus programes de voluntariat, en aquest enllaç, clicant AQUÍ podeu consultar un model de compromís de voluntariat.

La llei estatal del voluntariat estableix l’obligació per part de les entitats de portar un registre amb les altes i les baixes dels voluntaris, en un Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

En aquest sentit, la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que totes aquelles entitats dins de les quals “col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris”.

La llei 4/2008 no detalla excessivament quin ha de ser el contingut d’aquest llibre o registre però si diu que com a mínim “ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen”.

Cal tenir en compte que al tractar-se de dades personals que formen part d’un fitxer, aquest està subjecte a la normativa de protecció de dades personals.
 

  Tornar